Elektronički dokumenti iz Registra

 
 


Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja mogu od sada sve dokumente iz Registra REGOS dobiti besplatno putem

 

e-usluga na Internetu.

                                                                                                                                                                                        
To su:

·         Izvadak iz Registra

·         Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu,

·         Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond,

·         Potvrda o članstvu o obveznom mirovinskom fondu,

·         Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda

·         Izvadak iz Registra o obračunanom i isplaćenom doprinosu I. stupa za drugi dohodak

.         Podaci iz Obrasca JOPPDTemeljem online postavljenog upita REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na traženu e-mail adresu


Ovako popunjavate upit za elektronički dokument (Izvadak iz Registra REGOS-a - do 11.mj. 2013.) Ovako popunjavate upit za dokument  Podaci iz Obrasca JOPPD - za 2014. godinu
Informacija o adresi na kojoj je dokument dostupan može se dostaviti SMS -om na broj mobilnog telefona iz postavljenog online upita, a na mail adresu iz upita dostavlja se link na  kojem se može preuzeti elektronički potpisani dokument u pdf.  formatu.

Za Izvadak iz Registra, koji služi za potrebe kredita u bankama ili drugim financijskim institucijama, u aplikaciji za unos upita (slika) treba upisati alternativnu mail adresu, a to može biti  mail adresa referenta u banci.


Izvadak iz RegistraNa ovom dokumentu prikazani su podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja za osobe koje su članovi II. stupa mirovinskog osiguranja.
Za osobe koje nisu članovi II. stupa mirovinskog osiguranja prikazuju se samo podaci o obračunanoj plaći/naknadi plaće/drugom dohotku.

Dokument koriste banke i druge financijske institucije kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i sl.

Osim ove namjene, dokument možete koristiti i za osobne potrebe npr.
·         provjere da li vam je poslodavac obračunao plaću ili
·         isplatitelj drugog dohotka drugi dohodak
·         te ako ste u II. stupu mirovinskog osiguranja možete vidjeti da li Vam je obračunani doprinos za II. stup
          mirovinskog osiguranja stvarno i uplaćen.
 

 Dokumenti su dostupni za preuzimanje kroz 15 dana, računajući od dana njihovog slanja na e-mail korisnika, nakon čega se brišu iz sustava i potrebno je zatražiti nove.Što treba učiniti ?


Svaki građanin čiji su podaci evidentirani u Registru REGOS-a  može na šalteru REGOS-a  u poslovnicama FINA-e  (osobno uz predočenje nekog od osobnih dokumenata s fotografijom -osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).   preuzeti kovertu s PIN-om za registraciju na mrežnu stranicu https://www2.regos.org/regos/servlet/RegosInit  kojom dobiva korisničko ime i lozinku za uvid u e-usluge REGOS-a.

Iz sigurnosnih razloga PIN se može aktivirati protekom 24h od preuzimanja na šalteru REGOS-a.

Uputa za PRVU REGISTRACIJU na e-uslugu REGOS-a

Član obveznog mirovinskog fonda koji već ima korisničko ime i lozinku za uvid u stanje i promet po njegovom osobnom računu može koristiti ovakav način postavljanja upita jer je autentificiran (proces verificiranja ili potvrđivanja identiteta osiguranika ili druge osobe) korisničkim imenom i lozinkom. 


Tehnički preduvjeti za korištenje sustava

 


Za optimalno korištenje svih funkcija unutar sustava potrebno vam je stolno ili prijenosno računalo sa širokopojasnim pristupom Internetu (ADSL), Internet preglednik i preglednik PDF dokumenata (Acrobat reader, KPDF i sl).


Upute 


Uputa za validaciju elektroničkog potpisa 

Uvjeti korištenja


Upute za popunjavanje upita za Izvadak iz Registra

Informacija za klijente banaka


Kako koristiti e-usluge REGOS-a (e-newsletter broj 39) 

Infografike

Uputa za Prvu registraciju na e-usluge