Novosti u socijalnom osiguranju nakon ulaska Republike Hrvatske u EU

 

 

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska, između ostaloga, dužna je izravno primjenjivati Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba EZ 883/2004) te Uredbu o utvrđivanju postupka provedbe navedene Uredbe (Uredba EZ 987/2009).
Sukladno navedenim Uredbama od 1. srpnja 2013. godine došlo je i do promjena kod popunjavanja Obrazaca R-Sm koje navodimo u nastavku::

 

PODNOŠENJE OBRASCA R-Sm ZA SLUČAJEVE KADA RADNIK RADI U DRŽAVAMA EU, A OSTAJE U OSIGURANJU U RH


 
Ulaskom RH u EU otvorila se mogućnost zapošljavanja naših građana kod poslodavaca u EU, a da istovremeno ostaju u osiguranju u RH. Za takve slučajeve, strani poslodavac je dužan, prema propisima EU, obračunati i platiti doprinose u RH. Kako bi mogao platiti doprinose u RH, strani poslodavac mora dobiti OIB. Može zatražiti OIB osobno ili može opunomoćiti svojega zaposlenika iz RH da to učini umjesto njega.
 
Poslodavac je pri svakoj isplati plaće dužan obračunati doprinose. Obveza doprinosa izračunava se na način da se prema osnovici (obračunanoj „bruto“ plaći) primjene slijedeće stope:
 
a)      doprinos iz osnovice
 
- 20% (ili 15%) za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
- 5% za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje  ukoliko je zaposlena osoba osiguranik mirovinskog osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

b) doprinos na osnovicu
 
- 13% za zdravstveno osiguranje
- 0,5% za zaštitu zdravlja na radu
- 1,7% za zapošljavanje
Obračunani iznos doprinosa uplaćuje se u jednom iznosu (iznos koji je dobiven primjenom ukupne stope doprinosa od 35,20% prema osnovici) na:
 
Broj računa/partija računa: 1810000066
Naziv banke: Hrvatska narodna banka
Adresa banke: Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb
Naziv računa: Porezna uprava
SWIFT kod: NBHRHR2X
IBAN: HR59 1001 0051 8100 0006 6
Informacija o uplati (Remittance information): 8095 – OIB
 
Ukoliko poslodavac uputi radnika na rad u inozemstvo (u treće zemlje) dužan je obračunati i uplatiti poseban doprinos radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu sukladno odredbama Zakona o doprinosima te obračunani iznos uplatiti na gore navedeni račun ( link na dokument  PU ).
 
Prilikom uplate doprinosa za mirovinska osiguranja, strani poslodavac je dužan podnijeti Obrazac R-Sm. Može to učiniti osobno ili može opunomoćiti svojega zaposlenika iz RH da to učini umjesto njega. Punomoć se na jednom od 4 radna jezika EU (engleski, njemački, talijanski ili španjolski) dostavlja zajedno uz Obrazac R-Sm na adresu REGOS, Zagreb, Gajeva 5.
 
Obrazac R-Sm za takve slučajeve se podnosi pod OIB-om stranog poslodavca na godišnjoj razini (mjesec za koji se podnosi obrazac je 00) sa upisanom šifrom vrste obveznika 12.
Na B stranici obrasca upisuje se šifra osnove osiguranja 12 uz koji se upisuje pripadajuća šifra općine 9997.
 
Ako strani poslodavac opunomoći više zaposlenika, državljana RH, za podnošenje Obrazaca R-Sm, prije podnošenja Obrasca R-Sm potrebno je kontaktirati REGOS kako bi se utvrdio identifikator Obrasca R-Sm za 2013. godinu za tog stranog poslodavca.
Također je potrebno u REGOS-u provjeriti da li je osiguranik za kojeg se podnosi Obrazac R-Sm osiguran na temelju individualne kapitalizirane štednje (član obveznog mirovinskog fonda) kako bi strani poslodavac ili njegov opunomoćenik mogao ispravno obračunati doprinos za mirovinsko osiguranje,
 
Također, za ove slučajeve nije obvezno podnošenje Obrazaca R-Sm putem usluge e-regos, bez obzira na broj osiguranika koji su prikazani na B stranici. I nadalje vrijedi pravilo da se Obrazac R-Sm koji se odnosi na najviše 24 osiguranika može podnijeti na papiru. Za više od 24 osiguranika obavezno je podnijeti dvije stranice A obrasca na papiru, a B stranicu na nositelju podataka (USB stick, CD).
 
Temeljem podataka iz podnesenog Obrasca R-Sm REGOS će Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za doznaku sredstava s računa Državnog proračuna na račun doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja. Nakon doznake sredstava REGOS će podatke iz Obrasca R-Sm povezati sa uplaćenim iznosima doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja te proslijediti u obvezne mirovinske fondove i društva i evidentirati na osobnim računima osiguranika.
 

PODNOŠENJE OBRASCA R-Sm ZA PODRUŽNICE STRANIH TVRTKI U RH

 
Zakon o trgovini propisuje da danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti članci Zakona o trgovini koji se odnose na osnivanje stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba iz država članica Europske unije.
Nakon 01.07..2013. godine društva iz država članica Europske unije više ne mogu osnovati predstavništvo u Republici Hrvatskoj. Obveza registriranja stranih predstavništava na teritoriju Republike Hrvatske ostaje na snazi i dalje za osnivače iz trećih zemalja kao i za osnivače iz država Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice Europske unije. Nadalje, sva postojeća predstavništva, osnovana od strane osnivača sa sjedištem u državi članici Europske unije, sa 1.srpnjom 2013..godine brišu se po sili zakona iz registra predstavništva u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko do sada osnovano predstavništvo od strane osnivača iz neke od država članica Europske unije želi i dalje poslovati u Republici Hrvatskoj na način da ima svoj poslovni prostor te zapošljava djelatnike, s namjerom obavljanja gospodarske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, može od 01. srpnja 2013. nastaviti s radom na način da se registrira kao trgovačko društvo ili podružnica pri nadležnom trgovačkom sudu ili pak kao obrt pri nadležnom uredu za gospodarstvo.
 
Ako je osnovano trgovačko društvo ili podružnica pri nadležnom trgovačkom sudu Obrasci R-Sm se podnose sa šifrom vrste obveznika 01 (pravna osoba) te za njih vrijede pravila popunjavanja i podnošenja Obrazaca R-Sm kao i za sve ostale pravne osobe.
 
Ako je osnovan obrt Obrasci R-Sm se podnose s vrstom obveznika 02 (fizička osoba) te za njih vrijede pravila popunjavanja i podnošenja Obrazaca R-Sm kao i za sve ostale obrtnike.
 
Strana predstavništva iz trećih zemalja koje nisu članice Europske unije kao i iz država Europskog gospodarskog prostora popunjavaju Obrasce R-Sm na dosadašnji način.

 
OBAVIJEST
 
Strana predstavništva, osnovana od strane osnivača sa sjedištem u državi članici Europske unije, koja su sa 1. srpnjem 2013. godine brisana po sili zakona iz registra predstavništva u Republici Hrvatskoj, a podnijela su Obrasce R-Sm za razdoblje nakon 01.07.2013. godine na dosadašnji način, trebaju podnijeti odgovarajuće ispravke podnesenih Obrazaca R-Sm ovisno o pravnom statusu koji imaju nakon 01. srpnja 2013. godine.


PRIMJER POPUNJAVANJA OBRASCA R-Sm


Obrazac R-Sm za EU - stranica A

Obrazac R-Sm za EU - stranica B