Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja u razdoblju (podaci iz Obrasca JOPPD od 12. mjeseca 2013. nadalje)

 

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (N. N., br. 79/13. ; 160/13) obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.


Obrazac JOPPD zamijenio je sljedeće obrasce:  Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1,Obrazac IP i Obrazac R-Sm.


Uvođenjem Obrasca JOPPD (od 1. 1. 2014.) uz postojeće dokumente REGOS-a  ( Potvrdu iz Registra REGOS-a i Izvadak iz Registra REGOS-a ) koji su i dalje dostupni na zahtjev osiguranika, formirano je novo Izvješće s novim (proširenim) fondom podataka koje je osiguranicima dostupno i u elektroničkom i u papirnatom obliku.
 
Ovaj novi dokument nosi naziv -  Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja u razdoblju.   
  
Sve REGOS-ove dokumente (osim ostalih institucija)  koriste  banke i druge financijske institucije kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i sl.
 

Obrazac JOPPD podnosi:

- isplatitelji primitaka ili sami porezni obveznici,

- obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima,

- tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka. 


I to za primitke od:

- nesamostalnog rada,

- imovinskih prava,

- kapitala,

- osiguranja,

- drugog dohotka,

- primitke koji se ne smatraju dohotkom.


Opširnije o Obrascu JOPPD.