Statistički pokazatelji drugog dohotka

Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (NN broj 147/02) uveo je od 01. siječnja 2003. godine novu kategoriju obveznika doprinosa, a to su sve osobe koje ostvaruju primitke od povremenog nesamostalnog rada i druge samostalne djelatnosti, osim za ostvarena autorska i umjetnička djela na koja se obračunava samo porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Isplatitelj drugog dohotka na koji se plaća doprinos, dužan je podatke o obračunatim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak podnositi na Obrascu R-S/R-Sm prilikom svake isplate ovih primitaka, osim za ostvarena autorska i umjetnička djela. U Obrascu R-S/R-Sm iskazuje se osnovica za obračun doprinosa, odnosno ukupno ostvareni primitak umanjen za porezno priznati izdatak.

* Za pregled statistika potreban vam je flash player